Световен ден на религиите – 15 януари

През 1950 г. по инициатива на ООН е взето решение всяка трета неделя от месец януари да се отбелязва като Световен ден на религията (World Religion Day). Инициатор е националният орган на вярата на Бахаи в САЩ. Бахайството изповядва съществуването на един Създател Бог и единството на цялото човечество, е религиозно учение основано през 19-ти век.Идеята на този ден е да покаже единната същност на всички съществуващи религии по света, че „религията трябва да служи за единението на хората на планетата”.
В света съществуват хиляди религиозни общности изповядващи най-различни мирогледи, като най-разпространените религии са три. Това са християнството, ислямът и будизмът, която е и най-старата измежду трите. Освен тях са разпространени и много местни (национални, племенни) вероизповедания, сред които са тези на индусите, китайската народна религия, конфуцианството, шинтоизмът, юдаизмът и др. Според някои оценки в света съществуват около 4 200 религии. На територията на Република България са регистрирани над 100 вероизповедания. През 1991 г. като член на ООН, страната ни подписва Декларация за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност и убеждения.
Ето 10-те най-големи религии в света:
1. Християнство – 2,1 милиарда души
Традиционната богословска позиция е, че то е основано от Богочовека Иисус Христос, живял в Палестина в началото на I век, по време на управлението на римските императори Август и Тиберий. Неговият живот, проповеди и учение стигат до човечеството чрез новозаветните книги, написани от учениците му. Християнството почита канона на Библията (Стария и Новия завет) като вдъхновено от Бога слово. Разпределението на християнската религия на три основни направления: православие, католицизъм и протестантство, довежда до различия в техните учения и религиозна практика.
2. Ислям – 1,5 милиарда души
В буквален превод „ислям“ означава подчинение. Той възниква в Арабия в началото на VII век на н.е., през периода на обединяване на разпокъсаните арабски племена и на появата на класови отношения сред тях. Идеите на тази религия първоначално се проповядват от Мохамед в неговия роден град Мека. През 612 г. той получава първото си откровение и започва да проповядва, което не е прието никак добре от съгражданите му и той и привържениците му са принудени да избягат в Ясриб, наречен след това Медина (градът на Пророка). Основен източник на познание на исляма е Коранът. Той представлява сборник с указания от религиозен, морален, граждански и политически характер. Още през първите години на разпространение на религията възникват разногласия между отделните племена по въпросите на властта, а по-късно и тези на вярата, които довеждат до появата на различни течения в него. Най-големите от тях са тези на сунитите и на шиитите.
3. Индуизъм – 1 милиард души
Индуизмът е религия, изповядвана от по-голямата част от хората в Индия. Тя обхваща широк кръг, различаващи се едно от друго направления като народния индуизъм, ведизма, бхакти, вайшнавизъм, йогическата традици и др. Освен че няма еднозначно формулирана система от вярвания, индуизмът се е формирал постепенно въз основа на различни традиции и няма единствен основоположник. В основата му се намират множество религиозни текстове, които се разделят на две групи – шрути и шмрити. Главни божества в индуизма са Брахма, Вишну и Шива, въплътени в тройния образ Тримурти.
4. Будизъм – 380 милиона души
Будистите вярват, че крайната цел в живота е да се постигне „просветление“. Будизмът учи, че нирвана е най-висшето състояние на съществуване, състояние на чисто съществуване и то се постига чрез средства, които зависят от отделния човек. Основателят му – Сидхарта Гаутама, се ражда в царско семейство в Индия около 600 г. пр. Хр. Според историята, той живеел луксозно, като имал малък достъп до външния свят, но един ден получил просветление и изоставил охолния живот, за да търси просветление чрез аскетична строгост. Днес будизмът е много разнообразен и се дели най-общо на две широки категории – Теравада (малък съд) и Махаяна (голям съд). Теравада е монашеската форма, която запазва пълното просветление и нирваната за монасите, докато будизмът-махаяна разширява целта на просветлението също и за останалите хора, немонаси.
5. Конфуцианство – 370 милиона души
Конфуцианството се е зародило в Китай през VI-V век пр.н.е. Влиза в състава на Сан дзяо – една от трите главни религии в Китай. Религията представлява етична и философска система, развита на базата на поученията на китайския философ Конфуций (551-479 пр.н.е.). От религиозна гледна точка то има пантеон от богове, към които е причислен и Кундзъ (Конфуций). Значително място заема култът към прадедите и вярата в духове. Конфуцианството става официална религия при император Хан Уди, когато Дун Джуншу предложил да се ликвидират другите учения и да направят всеобщ обект на почитане конфуцианството. Дун Джуншу съединил конфуцианското учение с учението за космическите сили Ин и Ян (дуаизъм) и петте първи елемента У-син.
6. Шинтоизъм – 100 милиона души
Шинтоизмът е традиционна японска религия, датираща от древността. За ранния шинтоизъм не се знае почти нищо. Вероизповеданието няма определен основател или свещени книги, няма и строга доктрина. Пропагандата и проповядването му не са приети, защото шинтоизмът е дълбоко вкоренен в японците и техните традиции. Моралният му кодекс обикновено следва този на конфуцианството. Ценностите на шинтоизма са фокусирани върху благоденствието на групата и това е коренът на прословутия японски колективизъм. Често тази религия се възприема като път за обединение на обществото около общи ценности.
7. Сикхизъм – 28 милиона души
Сикхизмът е една от националните религии на Индия. Тя се заражда в началото на XVI век в Северна Индия на основата на синтез на индуизъм и ислям в условията на установения в този район Делхийски султанат. Неин основател е гуру Нанак (1469-1539 г.). Сикхите се считат за негови последователи, а названието „сикх“, произхождащо от санскритската дума „шишя“, означаваща „ученик“. Те имат 10 духовни водача и вярват в един Бог – Сат Гуру. Свещената книга им книга се нарича Ади Грантх или „Първоначалната книга“, която по-късно става известна и под името Гуру Грантх Сахиб. С разделянето на колониалната Британска Индия през 1947 г. на Индия и Пакистан възниква конфликт между мюсюлманите и сикхите. В следствие на което сикхите масово се преместват в Източен (Индийски) Пенджаб, а на мюсюлманите в Западен (Пакистански) Пенджаб. Противоречията между тях нарастват през 1970 г. и сикхите образуват сепаратистки групировки, целящи създаването на независима държава Халистан. Решението на Индира Ганди да извърши чистка през 1984 г. под името Операция „Синя звезда“ в свещения за сикхите Златен храм в Амритсар, се оказва фатално за самата нея. Тя бива убита от своите телохранители, които са сикхи. В резултат на това възниква серия от антисикхски погроми в цяла Индия.
8. Юдаизъм – 14 милиона души
Юдаизмът е най-старата, съществуваща и днес, монотеистични религия. Нейното начало е поставено преди повече от три хиляди години от пророка Авраам. Юдаизмът се основава на еврейския канон на Библията, известен като Танах, и е доразвит в по-късни текстове като Талмуд. Според неговите последователи, той изразява заветната връзка между Бог и Колената израилеви. Според традиционния равинистки юдаизъм, Бог разкрива своите закони и заповеди на Моисей в планината Синай под формата на Писмената и Устната Тора. Юдейските текстове, традиции и ценности играят важна роля и в по-късните авраамически религии, като християнството, исляма и бахайството.
9. Бахайство – 7 милиона души
Бахайството или бахайската вяра e религиозно учение, основанo през XIX век в района на днешен Иран от персиеца Бахаулла. Изповядващите я се наричат бахаи, а най-много от тях има в САЩ. Това вероизповедание изповядва съществуването на един Създател Бог и единството на цялото човечество и получава знания посредством пратеници, назовавани „Проявления на Бога“. Отхвърля троичността на Бога, проповядван от християнството. Според него религиозната история на човечеството е еволюиращ образователен процес.
10. Джайнизъм – 5 милиона души
Джайнизмът е традиционна дхармическа религия, възникнала през VI век пр. н.е. Името и идва от думата „джина“, която означава „победител“. За неин основател се смята Махавира Джина, но според ортодоксалната традиция на джайнизма, той е само последният тиртханкар (велик учител). През I век пр.н.е. последователите му се разделят на две основни секти – шветамбара („облечени в бяло“) и дигамбара („облечени в цветовете на страните на света“). Джайнизмът е склонен към създаването на много сложни и строги класификационни схеми и йерархии и стремеж към описания чрез систематични числови способи.