Мащабният ремонт на Техническия факултет при ТрУ приключи в срок

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков инспектира финала на строително-ремонтните дейности във Факултет „Техника и технологии“- гр. Ямбол.

Въпреки усложнената обстановка, ремонтът приключи в срок.

Припомняме, че на 13.02.2020 г. ТрУ сключи договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на Факултет „Техника и технологии” – гр. Ямбол чрез извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И

ТЕХНОЛОГИИ”- ГР. ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА

ЗАГОРА ЧРЕЗ ПАКЕТ ОТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ”.

Максималната стойност на проекта е 894 402,88 лв като Националният доверителен екофонд финансира 85 процента от Зеления проект.

Поставена е топлоизолация на външните стени ,подовете, покривите на учебните корпуси и столовата. Амортизираната дървена дограма е подменена с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с вътрешно К стъкло. Монтирани са 92 нови алуминиеви радиатора. Изградена е соларна инсталация от 5 бр. соларни панели , които са свързани с монтаж на нов бойлер с обем 1000 л, посредством с които се осигурява битова топла вода за кухненския блок на столовата. Подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи лампи във всички корпуси.

Ремонтът е с положителен енергоспестяващ и екологичен ефект, постигнат в резултат на реализацията на Зеления проект, изразяващ се в намалението на парникови газове, подобряване на образователната инфраструктура и комфорта в сградите на Техническия факултет.

Очакваната редукция на емисии СО 2 ще е в размер на около 270 t годишно