ОУ „Кирил Христов“ стартира дистанционно обучение

Считано от 16.03.2020г. до второ нареждане, Основно училище „Кирил Христов” Стара Загора е в работен режим, съобразен с въведените противоепидемични мерки, съобразени с извънредното положение, въведени с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

В тази връзка, учебната дейност ще се провежда по дистанционен начин чрез въвеждане на дистанционно обучение на учениците. Оказа се, че т.н. модерни технологии са най- практичната възможност за преподаване в тази сложна епидемиологична обстановка.

Всички 911 ученици от ОУ „Кирил Христов” Стара Загора имат достъп до интернет-системата и необходимите електронни устройства- компютър или телефон.

С нарочна заповед на директора, всички учители са задължени да организират дистанционно обучение на учениците, на които преподават. Те сами определят учебното съдържание за деня, със задължението, в края на всеки работен ден да изпращат по електронната поща доклад по образец за изпълненото до директора на училището.

Разписано е, кой следва да осъществява ежедневно контрол на дистанционната форма на учителя. Училището ползва услугите на електронен дневник Школо.

Изработен е и график за работното време на непедагогическия персонал, чрез който е сведено да минимум присъствието на работещи в училището.

Влизането в сградата е ограничено, като всички влизащи се отбелязват в специален дневник от охраната на училището.

Цялата информация, която приема или изпраща училището се обработва по дистанционен начин.

Родителите приеха с изключително разбиране въведените извънредни мерки.

Росица Ранчева