Национален конкурс за учители и студенти на Фондация „Миню Балкански“

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ И СТУДЕНТИ

ЗА РАЗРАБОТКИ НА ТЕМИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2 ДО 12 КЛАС

Общи положения:

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ и фондация „Миню Балкански“ организират Национален конкурс за учители и студенти за разработка на тема/теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас.

Цели:

1. Повишаване качеството на образователния процес.

2. Обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на извънкласното образование.

3. Създаване на условия за откриване и реализация на млади учители.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват учители и студенти.

Изисквания за участие в конкурса:

Всеки участник в конкурса представя разработка на тема/и за извънкласно обучение по математика, която съдържа:

Tема, за кой клас е предназначена и кой период от учебната година;

Трите имена на автора, училище/висше училище, пълен адрес за кореспонденция, телефон, e-mail за връзка;

Декларация за съгласие за обработване на личните данни – имена, адрес, училище и награда.

Структура на разработките:

Разработките се изпращат в DOC и PDF формат на адрес mwb_bg@abv.bg

Те трябва да имат следната структура:

  • Заглавие на темата и имена на автора (съавторите);

резюме;

  • основен текст с таблици, вградени фигури (схеми, графики и др.) и формули (ако има); препратки (цитирания);

  • заключение с изводи относно получените резултати;

  • списък литературни източници;

Срок за представяне

на темите: 30.11.2019 г.(важи датата на пощенското клеймо на подателя).

Разработките се изпращат на адрес: Педагогическа асоциация Образование без граници; Централна поща, пощенска кутия 288, гр. Стара Загора, 6000.

Оценяване:

1. Представените конкурсни работи ще се оценяват от комисия от 3 члена, определена от организаторите на проявата..

2. Всяка разработка ще бъде оценявана по следните критерии:

Съответствие с темата и на съдържанието (0 точки – не съответства, 1 точка – частично съответства или 2 точки – съответства);

Завършеност (0, 1 или 2 точки);

Сложносттемата е съобразена с възрастовите особености на учениците и изучаваното в съответния клас (0, 1 или 2 точки);

Оригиналност (0, 1 или 2 точки);

Приложимост (0, 1 или 2 точки).

Общ сбор – от 0 до 10 точки.

Класирането се извършва от най-голямия сбор към най-малкия.

Награди:

Публикуване на разработките: класираните разработки на първите 6 места ще бъдат публикувани в списание „Образование без граници“.

Участие в работата на Регионалния център по извънкласно образование на фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица.

Участие във финала на Азия оупън – Победителят от конкурса ще бъде част от българската делегация за финала на Азия оупън през юли 2020 г. в Сеул (Южна Корея).

Обявяване на резултатите:

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20.12.2019 г. на страницата на турнира „Математика без граници“ и фондация „Миню Балкански“.

Организаторите